Home / Googlovanje / SUBVENCIONI KREDITI – mala pomoć

SUBVENCIONI KREDITI – mala pomoć

krediti Mnogi od vas ne znaju da se već 11 godina, izmedju ostalog, bavim prometom neporektnosti na razne načine, počela sam kao agent za prodaju, kasnije imala svoju agenciju kad sam se doselila u Beograd napravila sam pauzu i skoro se ponovo pokrenula, sad radim kao konsultant za prodaju nepokretnosti. Povod za ovaj tekst je pitanje koje sam videla na Twitteru, neko je pitao da li je bilo ko dobio subvencioni kredit a sa kim god pričate ispada da ga nije dobio niko. Pošto ja znam da ga ljudi dobijaju i da greška uglavnom bude u neobaveštenosti onih koji apliciraju za kredit, evo male pomoći.

Kao prvo , vlada Republike Srbije je propisala tačno ko i na koji način može da aplicira (čitaj konkuriše) za subvencioni kredit.

Uslovi koje propisuje Vlada Republike Srbije:

• Korisnik kredita – državljanin RS sa prebivalištem na teritoriji RS
• Maksimalan iznos mesečne zarade je do 120.000. dinara po korisniku kredita odnosno supružniku korisnika kredita
• Maksimalni iznos kredita je do EUR 100.000 u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS, na dan puštanja kredita u tečaj;
• Starosna granica se utvrđuje na maksimalno 45 godina u momentu podnošenja zahteva za kredit i maksimumalno 70 godina u momentu konačne otplate kredita
• Rok za otplatu kredita je najviše 30 godina
• Korisnik kredita i/ili njegov supružnik ne poseduje u vlasništvu stambeni objekat u celosti (ukoliko imaju nekretninu/nekretnine u vlasništvu kredit za kupovinu nove nekretnine mogu dobiti u visini razlike između vrednosti nekretnine/ nekretnina koju poseduju i vrednosti nove nekretnine); što se dokazuje izjavom korisnika kredita datom pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću i uverenjem lokalne samouprave za utvrđivanje, naplatu i kontrolu javnih prihoda – poreza na imovinu, prema mestu prebivališta korisnika kredita.
• Korisnik kredita i/ili njegov bračni drug nemaju stambeni kredit u korišćenju (osim kredita za adaptaciju)
• Kreditna sposobnost korisnika kredita može biti uvećana za kreditnu sposobnost još jednog kreditno sposobnog lica u svojstvu solidarnog dužnika

Takođa, Vlada je propisalai koje uslove mora da zadovolji nepokretnost da bi mogla da bude predmet subvencije.

Sredstvima kredita se može kupiti stambeni prostor, koji zadovoljava sledeće uslove:

1. Nekretnina koja je predmet kupovine može biti isključivo novoizgradjeni objekat ili objekat u postupku izgradnje koji poseduje pravosnažno odobrenje za izgradnju koje glasi na investitora i potvrdu o prijemu dokumentacije uz uslov da korisnik kredita nekretninu kupuje isključivo od investitora na koga glasi odobrenje.
2. Kredit može biti odobren i za izgradnju stambenog objekta pod uslovom da je korisnik kredita naveden kao investitor u pravosnažnom odobrenju za izgradnju.

Stambeni kredit koji odobrava Banka, odobrava se u sledećoj proporciji:

• 20% obezbeđuje se iz budžeta Republike Srbije
• 75% obezbeđuje Banka

Razliku do kupoprodajne cene obezbeđuje klijent u vidu učešća, što minimalno iznosi 5%.

Naravno , država se i zaštitila na najbolji mogući način i to takođe morate imati na umu.

Instrumenti obezbeđenja:

• Po 3 (tri) blanko solo menice, sa klauzulom “bez protesta”, potpisanih od korisnika/ solidarnog dužnika
• Overena administrativna zabrana na zaradu korisnika / solidarnog dužnika
• Polisa osiguranja kredita izdata od strane NKOSK
• Založno pravo-hipoteka prvog reda na osnovu izvršnog ugovora o hipoteci ili izvršne založne izjave kao izvršnih isprava (tzv. izvršna vansudska hipoteka) , sačinjenim u skladu sa Zakonom o hipoteci na nekretnini koja se kupuje ili drugoj odgovarajućoj nekretnini i to proporcionalno u korist Banke i u korist Republike Srbije.
• Ako se nepokretnost čija se kupovina kreditira (a istovremeno je i predmet zaloge) nalazi u objektu za čiju je izgradnju investitor kreditiran od strane bilo koje banke (ili je sa bankom formirao zajedničko preduzeće u cilju investiranja u izgradnju) i na kojem je uspostavljena hipoteka I. reda u korist bilo koje banke kao obezbeđenje kredita za izgradnju, Nacionalna korporacija će doneti odluku o osiguranju stambenog kredita banke i odluku o formalnoj ispunjenosti uslova za dobijanje kreditnih sredstava iz budžeta Republike Srbije na osnovu upisane hipoteke II. reda na nepokretnosti čija se kupovina kreditira, uz obavezu banke da nakon plasiranja sredstava dostavi Nacionalnoj korporaciji brisovnu dozvolu izdatu od strane bilo koje banke u čiju korist je upisana hipoteka I. reda (sa prijemnim pečatom nadležnog registra), u kojoj se navodi da se potraživanje prema investitoru više ne odnosi na nepokretnost za koju je odobren stambeni kredit. Takođe, Banka je u obavezi da istovremeno sa predajom založne izjave za upis hipoteke po stambenom kreditu, nadležnom registru preda i ugovor o odricanju vlasnika (investitora) od prava na raspolaganje neispisanom hipotekom (po obrascu koji predstavlja sastavni deo ovog ugovora) i Nacionalnoj korporaciji dostavi dokaz o tome.

Nakon pribavljanja rešenja o brisanju hipoteke I reda upisane po osnovu kredita odobrenog investitoru za izgradnju objekta, na nepokretnosti koja je predmet stambenog kreditiranja, Banka je dužna da Nacionalnoj korporaciji dostavi dokaz o tome.

Realni instrumenti obezbeđenja uzimaju se u srazmeri do 0,95:1 (odnos ukupnog iznosa kredita – glavni dug prema tržišnoj vrednosti nekretnine pod hipotekom koju određuje ovlašćeni sudski procenitelj, prihvaćen od strane Nacionalne korporacije). Ukoliko realni instrument obezbeđenja prevazilazi po vrednosti navedenu srazmeru, isti će se prihvatiti ukoliko je ponuđen od strane korisnika

• Polisa osiguranja nepokretnosti, predmeta hipoteke, od osnovnih rizika i dodatnog rizika izliva vode iz instalacije na „prvi rizik“ vinkulirana u korist Banke i Republike Srbije koja glasi na punu građevinsku vrednost

Znači , postoje, ne mali dodatni troškovi koje morate planirati pre samog dobijanja subvencionog kredita i iznos tih troškova morate imati van traženog kredita. U bankama to zovu naknade i troškovi obrade kredita :

Premija osiguranja kod Nacionalne korporacije ………………………. 3,25 % od vrednosti nepokretnosti Naknada banke …………………………………………………………………….. 0,5 % od vrednosti nepokretnosti
Overa kupoprodajnog ugovora u sudu ( zavisi od vrednosti nepokretnosti)……… 26.000-39.000 dinara
Overa založne izjave ………………………………………………………………………………………… oko 500 dinara
Overa zahteva za upis hipoteke …………………………………………………………………………….. 9.300 dinara
Procena nekretnine koja se stavlja pod hipoteku (vrši ovlašćeni procenitelj banke) ……. 70€ pa naviše
Jednokretna naknada Nacionalnoj korporaciji …………………………………………………………………….. 30 €
Godišnja premija osiguranja nekretnine :…………………………………………………………… oko 2000 dinara
Troškovi konverzije ………………………………………………………………………………………………………….????

E tu morate biti oprezni jer isključivo vaša dobra informisanost može da vam sačuva ili izbije iz novčanika i po nekoliko stotina EUR. Kakva je to razlika? Pa kredite banka isplaćuje po srednjem kursu NBS a Vi , po pravilu kada dogovarate kupovinu sa investitorom , to je u evrima, znači Vi za pare koje su u dinarima trebate da kupite evre i razlika Vam je od visine srednjeg kursa do gornjeg to jest prodajnog kursa . Zato je bitno da budete informisani gde Vam je najpovoljnije da kupite evre (raspitajte se u nekoliko menjačnica po kojim uslovima bi Vam oni to uradili i OBAVEZNO pitajte da li hoće da dođu u banku da izvrše menjanje , jer to vama u mnogome olakšava posao).

Znači, obavezno se u banci dobro informišite koji Vvm sve dodatni troškovi predstoje !!!

Da rezimiramo :

-Subvencioni kredtit se dobijaju ISKLJUČIVO na novoizgrađene ili stanove u izgradnji

-Ne možete konkurisati za subvencioni kredit pa tek onda tražiti stan. Odobrenje za kredit se daje isključivo na priložene papire od nepokretnosti (to što možda neko od vas ima veze u banci ništa ne znači jer glavnu reč daje država to jest NKOSK – Nacionalna korporacije za osiguranje stambenih kredita )

-Imate dodatne troškove na koje morate računati plus najmanje 5% kapare pri predugovoru sa investitorom (najčešće je to 10% od vrednosti nepokretnosti ali neki investitori pristaju i na 5% )

Najvažnije: prvo se raspitajte o svemu u bankama ili kod proverenih posrednika za promet nepokretnosti , da li uopšte zadovoljavate uslove za subvencioni kredit , jer procedura je duga i ne baš jeftina da bi preuzimali rizik

Savetujem vam da se obratite nekoj od posredničkih agencija u vašem gradu koje su, sigurna sam, dovoljno i stručnie upoznate o celoj ovoj, ne baš prostoj proceduri. I još jedan savet, ne izbegavaje agencije, šteta može biti mnogo veća nego provizija koju biste platili agenciji.

Ako bilo ko ima dodatna pitanja može se obratiti mejlom agenciji PROK gde će možda naleteti na mene, savet je besplatan, naravno.

U pisanju teksta, da bude što precizniji, pomogao mi je direktor agencije PROK, Dragan Milojević.

Pročitajte i

Mame, blogovi, uticaj i marketing – slučaj “pašteta” i malo statistika

Mame blogerke su na balkanskom delu Interneta potpuno skrajnute i nezanimljive onima koji se bave …

7 komentara

 1. U bogtemazo Mahlat, nikad ne bi pomislio da se ti baviš prodajom nekretnina 😀

 2. pardon, pojede mi tastatura slovo, „ne bih“

 3. s

  Draga moja (naredila si da se ovako obracamo), da ja tebi cestitam i pozelim uspeh na novom radnom mestu.Sto nam se nisi ranije pohvalila?Bas si nekaaaaaa!

 4. J

  Trošak kredita, kada sam ja poslednji put probala da izačunam, iznosio je kao cena balkona (dakle još 4 do 5 m2) li čak terase (još 10m2) u Beogradu. Nije dakle jeftino.

  A lizing? Kako stvari stoje s tim? Stanovi na lizing, ima li toga, šta kažu agencije?

 5. Neko je pre par meseci, mislim Dinkić, pomenuo kupovinu stanova na lizing što me stvarno šokiralo. To ne može da uspe a po kupce uopšte nije pametno.

  Prvo, koji bi investitor pristao da “kreditira“ kupca ovakvim načinom kupovine, investitori uvek kubure sa novcem i u većini slučajeva gradnju finansiraju prodajom.

  Prodajom na lizing mogla bi da se bavi isključivo država za šta naša finansijski nije sposobna, to je ipak krug u kome svako ima svoja potraživanja a to nikako nije dobro za kupce.

  Kad je u pitanu kupovina stana na kredit kupac odmah postaje vlasnik stana pa u slučaju da u jednom trenutku dodje do toga da više ne može da otplaćuje kredit, ako dodje do sudske prodaje stana, banka uzima svoj deo, ono što još uvek potražuje od kupca, to jest, ono što nije platio (preostale rate) dok se preostali deo od prodaje vraća kupcu. Zavisno od trenutka kad je kupac prestao sa otplatama rata zavisi i novac koji će mu ostati.

  Kupovina stanova na lizing bi bila kao kupovina automobila. Plaćaš na primer deset godina, jedanaeste iz nekog razloga više ne možeš, ostaješ i bez stana i bez novca jer kod kupovine na lizing bi neko postao vlasnik stana tek nakon otplae poslednje rate.

  Prosto je neizvodljivo.
  .

 6. T

  Postovana,
  mozda sam trebala ranije da se konstatujem sa Vama, ali se nadam da i sada nije kasno.
  Da skratim, ja sam vec uveliko usla u ove vode tj. podnela sve papire banci Credit Agricole za dobijanje stambenog kredita sa subvencijom, i evo upravo cekam da mi se jave. Tacnije, juce sam dala 50 evra za procenu stana, koji je 95% vec zavrsen, odnela i te papire, ostalo je da se preda zahtev nacionalnoj korporaciji, ali mene sada brine sta moze da krene po zlu, imajuci u vidu da sam dokumentaciju prikupljala pa mesec i vise dana? Koliko se dugo ceka? Od koga zavisi odobrenje?
  Sta ako me odbiju?

  Unapred zahvalna,

  Tanja

 7. Izvinjavam se što odgovor kasni. Sve sad zavisi od NKOSK-a – Nacionalne korporacije za osiguranje stambenih kredita, oni dok ne odobre nemate kredit. A koliko se dugo čeka je čista lutrija.

  Imajte u vidu da se odobrava kao i sve – “po babu i stričevima“.

Ostavite komentar